آرشیو برچسب های: سی اس آر

CSR چیست؟

CSR در بیمارستان  بخش بسیار پر اهمیتی می باشد. عملکرد  نادرست این بخش فعالیت اتاق عمل را ناکام خواهد نمود CSR یا مرکز استریل مکانی است که کلیه وسایل مورد نیاز بخشها و  اتاق عمل بیمارست ان در آنجا ضدعفونی  و استریل می گردند. بهترین مکان برای قرارگیری بخش CSR در نزدیکی اتاق عمل است تا […]