محلول ضدعفونی کننده و تمیز کننده سطوح بیگوانید فلشه ان

مزایا:

 • عاری ترکیبات آلدئید و فنول
 • حاوی مواد ضدخورندگی و زنگ زدگی

کاربرد:

محلول فاقد آلدئید BIGUANID FLACHE N مطابق با قانون تجهیزات پزشکی اروپا(MPG)  بوده و برای ضدعفونی تجهیزات پزشکی مانند ماسک های تنفسی، انکوباتور و ضدعفونی و آلودگی زدایی انواع سطوح (حمام، سطوح PVC، کف، دیوارها، میز و صندلی) بکار می رود.

دارای تایئدیه: DVG اروپا برای ضدعفونی محیط آشپزخانه های صنعتی نیز می باشد.

 • ویژگی های ضد میکروبی فرآورده :
 • باکتری کش( شامل استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین /MRSA )
 • توبرکلوساید
 • قارچ و مخمرکش (از جمله کاندیدا آلبیکنز)
 • غیر فعال کننده ویروس ها: HBV/HIV /HCV/Vaccina/Rota/Noro/Papoval/ Polyma/Adeno/ Vaccinia- viruses
 • غلظت و زمان اثرگذاری:

 

 

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی:

ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ محلول سبز آبی، معطر
وزن مخصوص  ۱g/cm³
pH ۸-۹

روش استفاده:

 • این محلول به صورت ۱% مصرف می شود. در سطل مورد نظر ۱۰ میلی لیتر بیگوانید فلاش ان را با ۹۹۰ میلی لیتر آب مخلوط نمایید.
 • سطل دیگر را فقط از آب پر کنید.
 • تی مورد نظر را در داخل سطل حاوی محلول ضدعفونی کننده قرار دهید تا کاملاً به محلول آغشته شود.
 • آب تی را بگیرید تا برای مصرف آماده شود سپس شروع به تی کشیدن روی سطح کنید (تی کشیدن باید بصورت ۸ یاحرف S انگلیسی انجام شود تا تی موقع برگشت از روی قسمت های تی کشیده شده عبور نکند) تی را در ظرف حاوی آب قرار دهید تا کاملاً شسته شود سپس آب تی را گرفته و مراحل ضدعفونی را دوباره تکرار نمایید.
 • زمان اثرگذاری محلول ۱%، ۵ دقیقه است.

تاییدیه ها و گواهینامه ها:

 • DGHM / VAH List
 • وزارت بهداشت ایران
 • قانون تجهیزات پزشکی اروپا(MPG)
 • DVG List (جامعه دامپزشکی آلمان) مواد ضد عفونی کننده جهت محیط مواد غذایی/آشپزخانه های صنعتی
 • BAuA (انستیتو امنیت شغلی و طب کار) به شماره: N – 23377 و N – 34780.
 • مطابق با رهنمود اتحادیه اروپا ۴۲/۹۳/ EC برای دستگاه های پزشکی.