ضدعفونی کننده پراستیک اسیدی برای صنایع غذایی و رستوران