دزومد رپید ای اف، محلول ضدعفونی کننده سطوح

  • معطر
  • عاری از آلدئید
  • عاری از فنول
  • ضدعفونی کننده سریع
  • خاصیت نورو ویروس کشی فوق العاده
  • تایید شده در تست های درماتولوژیکی