ارتوفتالالدئید (OPA)

ارتوفتالالدئید (OPA)

ارتوفتالالدئید  یک ضدعفونی کننده سطح بالا است که در اکتبر ۱۹۹۹ مورد تائید سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و داروی آمریکا قرار گرفت. این ماده ضدعفونی کننده حاوی ۰/۵۵% ۱،۲ بنزن دی کربوگزالدئید (OPA) است. محلول ارتوفتالالدئید یک مایع شفاف و آبی کمرنگ با pH=7/5 است.

مکانیسم عمل

مطالعات نشان می دهند که ارتوفتالالدئید همانند گلوتارآلدئید با اسید آمینه ها، پروتئین های میکروارگانیسم ها برهمکنش دارند. ولی اتصالات عرضی ارتوفتالالدئید کمتر است و لذا خاصیت میکروب کشی آن نسبت به گلوتارآلدئید کمتر است. این نقص با طبیعت آروماتیک لیپوفیلیک اورتوفتالدئید که به برداشت از لایه های خارجی مایکوباکتریوم ها و باکتری های گرم منفی کمک می کند، جبران می شود. ارتوفتالالدئید همچنین با بلوکه کردن فرآیند رویش اسپورها ، آنها را از بین می برد.

 

فعالیت میکروب کشی

مطالعات متعدد فعالیت میکروب کشی عالی اورتوفتالالدئید را در شرایط آزمایشگاهی را نشان می دهند و مطرح می نمایند که اورتوفتالالدئید نسبت به گلوتارالدئید فعالیت میکروب کشی بیشتری دارد(کاهش ۵ log 10  در عرض ۵ دقیقه).

برای مثال متوسط زمان مورد نیاز برای کاهش ۶ log10  مایکوباکتریوم بوویس با استفاده از اورتوفتالالدئید ۲۱/۰ %، ۶ دقیقه است در حالیکه این زمان با استفاده از گلوتارالدئید ۱/۵% حدود ۳۲ دقیقه است. اورتوفتالالدئید فعالیت خوبی علیه مایکو باکتریوم های مورد بررسی از جمله  سویه های مقاوم به گلوتارالدئید دارد ولی اورتوفتالالدئید  ۰/۵ % حتی در مدت ۲۷۰ دقیقه تماس قادر به کشتن اسپورها نیست. افزایش PH از حدود ۶/۵ تا ۸ فعالیت اسپور کشی اورتوفتالالدئید را بهبود             می بخشد. سطح فعالیت ضد عفونی  کنندگی اورتوفتالالدئید بطور مستقیم به دما بستگی دارد. در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد و در عرض ۳ ساعت ،کاهش بیش از ۵ log 10 در اسپورهای باسیلوس آتروفئوس مشاهده می شود. ولی در در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد ۲۴ ساعت طول  می کشد تا این میزان کاهش رخ دهد. همچنین با زمان مواجهه کمتر از ۵ دقیقه، فعالیت بیوسیدالی با افزایش غلظت سرم کاهش می یابد. ولی وقتی زمان مواجهه بیش از ۱۰ دقیقه است،کارایی تفاوتی نمیکند. بعلاوه ،اورتوفتالالدئید  علیه طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها از جمله مایکوباکتریوم های مقاوم به گلوتارالدئید و اسپورهای باسیلوس آتروفئوس موثر است(کاهش بیش از ۵ log10).

با توجه به ظهور و گسترش باکتری های  مقاوم به آنتی بیوتیک ها و حتی مواد ضد عفونی کننده، مقاومت آزمایشگاهی سویه هایی مانند پسودوموناس آئروژینوزا به اورتوفتالالدئید ۵۵/.% ارزیابی شد. سویه های مقاوم و یا سویه های دارای مقاومت چند گانه نسبت به آنتی بیوتیکها هستند به اورتوفتالالدئید حساسیت بیشتری دارند(افزایش فاکتور کاهش از ۵۴/. Log 10 تا ۹۱/. Log10 به ترتیب برای سویه های مقاوم و سویه های دارای مقاومت چند گانه). در مطالعات دیگر، سلول های طبیعی از پسودموناس آئروژینوزا یافت شد که در مقایسه با سلول های کشت مجدد، نسب به طیفی از ضد عفونی کننده ها مقاومتر بودند.

موارد استفاده

اورتوفتالالدئید مزیت های زیادی بر گلوتارالدئید دارد. اورتوفتالالدئید در محدوده وسیعی از (PH(9-3 پایدار است، محرک چشم و مجاری بینی نیست، نیازی به پایش و کنترل سطح مجاز و میزان مواجهه ندارد، بوی آن به سادگی درک میشود و نیازی به فعال سازی ندارد. اورتوفتالالدئید همانند گلوتارالدئید دارای سازگاری بسیار خوبی با ابزار و وسایل است. عیب اورتوفتالالدئید آن است که پروتیئن ها (از جمله پوست محافظت نشده) را به رنگ خاکستری در می آورد. بنابراین باید با احتیاط به کار رود. ولی رنگ شدن پوست نشان دهنده استعمال نادرست آن است و نیاز به آموزش بیشتر و استفاده از تجهیزات محافظت کننده پرسنل (مانند دستکش ها، محافظت چشم و دهان و لباس هاس ضد مایعات) دارد. بقایای یاقیمانده اورتوفتالالدئید بر روی پروب های دستگاه اکوکاردیوگرافی داخل مری که بخوبی شسته نشده اند، می تواند دهان بیمار را رنگ کنند. تمیز نمودن دقیق با استفاده از اورتوفتالالدئید و زمان مواجهه مناسب (برای مثال ۱۲ دقیقه) و شستشوی فراوان پروب با آب این مشکل را حل میکند. براساس نتایج یک تحقیق، پیشنهاد میشود که وسایل ضد عفونی شده با اورتوفتالالدئید باید  با حداقل ۲۵۰ میلی لیتر آب در هر مرحله شسته شوند تا  باقیمانده  شیمیایی به سطحی برسد( کمتر از ۱ ppm) که ایمنی کارکنان تضمین شده و خطری برای بیمارنداشته باشد.به هنگام استفاده از وسایل و تجهیزات آلوده با اورتوفتالالدئید حتما بایستی احتیاطات استاندارد و تجهیزات محافظ پرسنل به کار روند. بعلاوه تجهیزات باید بطور کامل شسته شوند تا از رنگی شدن پوست یا غشای موکوس بیماران پیشگیری شود.

در آوریل سال ۲۰۰۴ یکی از شرکتهای سازنده اورتوفتالالدئید اطلاعاتی را درباره بیمارانی که واکنش شبه آنافیلاکسی را پس از سیتوسکوپی با دستگاه آماده شده با اورتوفتالالدئید تجربه کرده بودند، منتشر کرد. از تقریبا ۱ میلیون جراحی اورولوژی که با استفاده از وسایل آماده شده با اورتوفتالالدئید انجام می شود، ۲۴ مورد (۱۷ مورد در ایالات متحده، ۶ مورد ژاپن، ۱ مورد در انگلستان) واکنش های شبه آنافیلاکسیس از سیتوسکوپی مجدد گزارش شده است(خصوصا پس از ۴ تا ۹ بار عمل). اقدامات پیشگیرانه پیشنهادی در این رابطه عبارتند از حذف کامل باقیمانده اورتوفتالالدئید از طریق شستشو و عدم استفاده از اورتوفتالالدئید برای آماده سازی وسایل ارولوژی مورد استفاده در درمان بیماران با سابقه سرطان مثانه.

چند مطالعه بالینی در مورد اثرات اورتوفتالالدئید وجود دارد. در یک تحقیق بالینی، کاهش بیش از ۵ log10 در بار باکتریایی ۱۰۰ اندوسکوپ تماس یافته با اورتوفتالالدئید به مدت ۵ دقیقه مشاهده شد. بعلاوه اورتوفتالالدئید در یک سیکل مصرف ۱۴ روزه کاملا موثر بوده است. یافته های شرکت های سازنده نشان می دهند که اورتوفتالالدئید در یک آماده ساز اتوماتیک اندوسکوپ قبل از رسیدن به به حد MECخود (MEC پس از ۸۲ سیکل) دوام طولانی تری از گلوتارالدئید دارد(MEC پس از ۴۰ سیکل). کروماتوگرافی به روش HPLC نشان داد که مقدار اورتوفتالالدئید حتی بعد از ۵۰ سیکل استفاده، بالای ۳/.% حفظ است. اورتوفتالالدئید باید مطابق با دستورالعمل های ملی و منطقه ای دفع شود. اگر بر اساس دستورالعملهای ملی دفع اورتوفتالالدئید از طریق سیستم فاضلاب شهری ممنوع شود، گلیسین (۲۵ grams/gallon)می تواند برای خنثی کردن اورتوفتالالدئید و ایمن تر کردن آن برای دفع استفاده شود.

شرکت های سازنده مواد ضد عفونی کننده سطح بالا در سراسر دنیا ، زمان های تماس متفاوتی را برای محلول اورتوفتالالدئید در ۲۰ درجه سانتی گراد پیشنهاد میکنند( برای مثال ۵ دقیقه در اروپا، آسیا و آمریکا لاتین؛ ۱۰ دقیقه در کانادا و استرالیا و ۱۲ دقیقه در ایالت متحده ). این تفاوت ها به علت اختلاف در روش آزمون و شرایط لازم برای کسب مجوز لازم است. در یک دستگاه شستشوی اتوماتیک اندوسکوپ که قادر به حفظ دمای محلول در ۲۵ درجه سانتی گراد می باشد، زمان تماس برای اورتوفتالالدئید ۵ دقیقه است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *